Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 11 de juliol de 2015, Sup. 165

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 703-2015, en relació amb la disposició addicional seixanta-sis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporada per la disposició final quarta, punt huit, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24.1, 25.1 i 25.2 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2887-2015, en relació amb els articles 2 e), 7.1, 7.3 i 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, per possible vulneració dels articles 14 i 24.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3449-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d'Inversió Local, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3669-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d'Inversió Local per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid