Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de febrer de 2017, Sup. 34

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4864-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'article 31.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4865-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'article 31.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4866-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'article 31.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4867-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'article 31 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4868-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'article 31.1 de la Constitució.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4952-2016, contra els articles 1, 9 i 12; les disposicions transitòries segona i tercera i la disposició addicional quarta del Decret llei 3/2015, de 15 de desembre, del Govern d'Aragó, de mesures urgents d'emergència social en matèria de prestacions econòmiques de caràcter social, pobresa energètica i accés a l'habitatge.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid