Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de febrer de 2017, Sup. 44

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol de l'Acord d'estabilització i associació entre les Comunitats Europees i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Montenegro, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 18 de desembre de 2013.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aproven el model 121 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», i el model 122 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», s'estableixen el lloc, la forma i el termini per a la seva presentació i es modifica altra normativa tributària.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 72/2017, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la norma de qualitat de les diferents categories de la sidra natural i de la sidra.

  • Reial decret 73/2017, de 10 de febrer, pel qual es qualifica de centre de referència nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Cartagena a l'àrea professional anàlisi i control, a l'àrea professional procés químic, a l'àrea professional farmaquímica, a l'àrea professional pasta, paper i cartró i a l'àrea professional transformació de polímers de la família professional química, en l'àmbit de la formació professional.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid