Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de febrer de 2017, Sup. 44

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aproven el model 121 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», i el model 122 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», s'estableixen el lloc, la forma i el termini per a la seva presentació i es modifica altra normativa tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid