Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 4 de maig de 2017, Sup. 106

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1302-2017, contra els articles primer (apartats 10 i 11) i segon (apartat 2) de la Llei de Múrcia 10/2016, de 7 de juny, de reforma de la Llei 6/2015, de 24 de març, de l'habitatge de la Regió de Múrcia, i de la Llei 4/1996, de 14 de juny, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Regió de Múrcia.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 818-2017, en relació amb la disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33.3 de la Constitució.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/377/2017, de 28 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid