Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de maig de 2017, Sup. 115

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió prejudicial sobre normes forals fiscals núm. 1346-2017, en relació amb l'article 29.2 de la Norma foral 6/2006, de 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques del Territori Històric de Bizkaia, per possible vulneració de l'article 3 a) de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 231-2017, contra l'article 83 de la Llei del País Basc 1/2016, de 7 d'abril, d'atenció integral d'addiccions i drogodependències.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1572-2017, contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1690-2017, contra la disposició addicional 40a de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2017.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1960-2017, contra el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2002-2017, contra els articles 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12.1, en el seu primer paràgraf «in fine», la disposició addicional primera i l'incís final del primer paràgraf de la disposició addicional segona de la Llei d'Extremadura 7/2016, de 21 de juliol, de mesures extraordinàries contra l'exclusió social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid