Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de maig de 2017, Sup. 115

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Qüestió prejudicial sobre normes forals fiscals núm. 1346-2017, en relació amb l'article 29.2 de la Norma foral 6/2006, de 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques del Territori Històric de Bizkaia, per possible vulneració de l'article 3 a) de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 231-2017, contra l'article 83 de la Llei del País Basc 1/2016, de 7 d'abril, d'atenció integral d'addiccions i drogodependències.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1572-2017, contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1690-2017, contra la disposició addicional 40a de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2017.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1960-2017, contra el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2002-2017, contra els articles 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12.1, en el seu primer paràgraf «in fine», la disposició addicional primera i l'incís final del primer paràgraf de la disposició addicional segona de la Llei d'Extremadura 7/2016, de 21 de juliol, de mesures extraordinàries contra l'exclusió social.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

 • Bescanvi de cartes entre Espanya i França en què es reconeix la transferència de competències del comandant de Marina de Baiona al delegat de Mar i Litoral, del Departament de Pirineus Atlàntics, en el marc del Conveni entre Espanya i França relatiu a la pesca al Bidasoa i badia d'Higuer, de 14 de juliol de 1959, fet a Madrid el 15 de juliol de 2016 i el 27 de gener de 2017.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Ordre JUS/415/2017, de 27 d'abril, per la qual es determinen els models d'estructura i organització de l'Oficina judicial en determinats partits judicials de l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica altra normativa tributària.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

 • Resolució de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

 • Resolució de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid