Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 9 de juny de 2017, Sup. 137

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes al Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID 2017), apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril (COTIF), fet a Berna el 9 de maig de 1980, adoptades per la Comissió d'experts per al transport de mercaderies perilloses a la seva 54a sessió, celebrada a Berna el 25 de maig de 2016.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen en territori espanyol.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 5 d'abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o l'accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva, i anul·la l'article 12 i els altres preceptes concordants del Reial decret atès que afecten les competències executives en matèria de comunicacions electròniques de la Generalitat de Catalunya, així com la Resolució de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, de 7 de novembre de 2014, pel que fa a les competències executives en matèria de comunicacions electròniques de la Generalitat de Catalunya.

  • Sentència de 31 de maig de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel procediment especial de protecció de drets fonamentals contra l'Acord del Consell de Ministres de 20 de gener de 2017, pel qual s'estableixen pautes per a l'elaboració d'una terna de candidats per a l'elecció de jutge titular del Tribunal Europeu de Drets Humans, publicat mitjançant Resolució de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Públiques de data 25 de gener de 2017, en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de 31 de gener de 2017, i declara nul el requisit referit a no superar l'edat de 61 anys en la data límit per a la presentació de candidatures.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid