Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 17 de juny de 2017, Sup. 144

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 16 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

  • Ordre ETU/555/2017, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a les instal·lacions de tractament i reducció de purins aprovades per l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, i s'actualitzen per al semiperíode 2017-2019.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/556/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven els models anuals d'informació quantitativa a efectes estadístics i comptables, a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim general de solvència; els models d'informació quantitativa, a efectes de supervisió, estadístics i comptables, a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim especial de solvència; els models d'informació quantitativa, a efectes de supervisió, estadístics i comptables, sobre inversions i decessos a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim general de solvència; i els models d'informació quantitativa a efectes estadístics i comptables, a remetre pels grups d'entitats asseguradores i reasseguradores.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid