Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de agost de 2017, Sup. 183

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2764-2017, en relació amb l'article 11.3, 4 i 5 de la Llei del Parlament Basc 7/2015, de 30 de juny, de relacions familiars en supòsits de separació o ruptura dels progenitors, per possible vulneració de l'article 149.1.8a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3323-2017, en relació amb l'últim incís de l'article 152.2 de la Llei d'enjudiciament civil, en la redacció feta per l'article únic.Disset de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, per possible vulneració de l'art. 24.1 de la CE.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/729/2017, de 31 de juliol, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les mesures en matèria de Seguretat Social previstes en els acords del Consell de Ministres, de 9 i 23 de desembre de 2016, pels quals es declaren determinades comunitats autònomes i províncies zones afectades greument per una emergència de protecció civil, com a conseqüència d'inundacions i pedregada, i s'adopten mesures per reparar els danys causats.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid