Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de setembre de 2017

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4334-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4335-2017, contra el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4333-2017, contra el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4332-2017, contra la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors del Reial decret 577/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reglament de destinacions del personal militar professional aprovat pel Reial decret 456/2011, d'1 d'abril.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

  • Llei 4/2017, de 13 de juliol, del sòl i dels espais naturals protegits de Canàries.

  • Llei 5/2017, de 20 de juliol, de modificació de la Llei 4/1989, de 2 de maig, de l'Audiència de Comptes de Canàries.

  • Llei 6/2017, de 25 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari per un import de quaranta-set milions cinc-cents vuitanta-vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims (47.588.548,26) i un suplement de crèdit, per un import de dos-cents noranta-dos milions quatre-cents onze mil quatre-cents cinquanta-un euros amb setanta-quatre cèntims (292.411.451,74), als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per a 2017 i altres mesures de gestió pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid