Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de setembre de 2017, Sup. 230

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors del Reial decret 703/2017, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Resolució de 22 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Reial decret 848/2017, de 22 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de destinacions del personal de la Guàrdia Civil.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 849/2017, de 22 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer.

  • Reial decret 850/2017, de 22 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera prolongada declarada per a l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

  • Reial decret 851/2017, de 22 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera prolongada declarada per a l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Segura pel Reial decret 356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

  • Correcció d'errors del Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per al finançament de l'adaptació de les línies elèctriques d'alta tensió als requisits que estableix el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Correcció d'errors del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

  • Correcció d'errors del Reial decret 827/2017, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid