Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de novembre de 2017, Sup. 272

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 8/2017, de 8 de novembre, sobre precursors d'explosius.

  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid