Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de novembre de 2017, Sup. 272

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 8/2017, de 8 de novembre, sobre precursors d'explosius.

  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

  • Ordre PRA/1081/2017, de 8 de novembre, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional «Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020».

  • Ordre PRA/1082/2017, de 8 de novembre, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional «Madrid Horse Week 17/19».

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid