Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de abril de 2020, Sup. 101

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

 • Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

 • Acord especial multilateral RID 3/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió per al transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

 • Acord especial multilateral RID 4/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), sobre inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes portàtils i contenidors de gas d'elements múltiples (CGEM) certificats «UN» d'acord amb els apartats 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 i 6.7.5.12.2 del RID, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

 • Acord multilateral M326 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió del transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid el 2 d'abril 2020.

 • Acord multilateral M327 sota la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), sobre inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes portàtils i contenidors de gas d'elements múltiples (CGEM) certificats «UN» d'acord amb els apartats 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 i 6.7.5.12.2 de l'ADR, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • Ordre INT/335/2020, de 10 d'abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 • Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorporen, se substitueixen i es modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

 • Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel qual s'instrueix l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19.

MINISTERI DE SANITAT

 • Ordre SND/337/2020, de 9 d'abril, per la qual s'estableixen les mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis essencials per a la distribució al detall de carburants i combustibles en estacions de servei i posts marítims, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 • Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'actualitza l'annex de l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid