Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de juny de 2020, Sup. 163

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 556/2020, de 9 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés i promoció i d'ordenació de l'ensenyament de formació en les Forces Armades.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 8 de juny de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual s'adeqüen els nivells de servei del transport aeri sotmès a obligacions de servei públic, per adaptar-lo a l'evolució de la demanda en el procés de desescalada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.

  • Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen la normativa bàsica de desplegament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid