Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de juliol de 2020, Sup. 199

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 692/2020, de 21 de juliol, per a l'adaptació de la gestió del cànon d'ocupació i l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre que regula l'article 84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, a les mesures excepcionals adoptades per les autoritats sanitàries per fer front a l'emergència provocada per la COVID-19.

  • Ordre TED/668/2020, de 17 de juliol, per la qual s'estableixen els paràmetres retributius per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019 com a conseqüència de la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, i per la qual es revisen els valors de la retribució a l'operació corresponents al primer semestre natural de l'any 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid