Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de juliol de 2020, Sup. 199

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord euromediterrani d'aviació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Regne Hachemí de Jordània, de l'altra, fet a Brussel·les, el 15 de desembre de 2010.

  • Protocol pel qual es modifica l'Acord euromediterrani d'aviació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Regne Hachemí de Jordània, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Croàcia, fet a Brussel·les el 3 de maig de 2016.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/667/2020, de 17 de juliol, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos previstos a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2 de Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.

  • Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'admissió als processos selectius i la liquidació de la taxa de drets d'examen.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i el patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 692/2020, de 21 de juliol, per a l'adaptació de la gestió del cànon d'ocupació i l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre que regula l'article 84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, a les mesures excepcionals adoptades per les autoritats sanitàries per fer front a l'emergència provocada per la COVID-19.

  • Ordre TED/668/2020, de 17 de juliol, per la qual s'estableixen els paràmetres retributius per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019 com a conseqüència de la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, i per la qual es revisen els valors de la retribució a l'operació corresponents al primer semestre natural de l'any 2019.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Decret llei 12/2020, de 19 de juny, de mesures extraordinàries i urgents per a la reactivació de l'activitat econòmica i social en la Comunitat Autònoma d'Extremadura en el procés cap a la «nova normalitat».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid