Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de juliol de 2020, Sup. 205

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Reial decret 706/2020, de 28 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors privats del servei de comunicació audiovisual televisiva destinades a compensar els costos derivats dels canvis a realitzar en els equips de transmissió per a la seva adaptació a les noves freqüències planificades pel procés d'alliberament de la banda 700 MHz (segon dividend digital).

  • Reial decret 707/2020, de 28 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors de servei públic de comunicació audiovisual televisiva d'àmbit estatal i autonòmic, destinades a compensar els costos derivats de l'emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió durant el procés d'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital) entre els dies 1 de juliol de 2020 i 30 de setembre de 2020, i pel qual es modifica el Reial decret 392/2019, de 21 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital).

  • Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid