Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de juliol de 2020, Sup. 205

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es corregeixen errors en la de 24 de juliol de 2020, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 704/2020, de 28 de juliol, pel qual s'estableix l'accés al títol de metge/essa especialista en Medicina Legal i Forense pel sistema de residència.

  • Reial decret 705/2020, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen l'Estatut de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, aprovat per Reial decret 1403/2007, de 26 d'octubre; el Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, sobre organització i funcionament del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament; i el Reial decret 597/2015, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Fons per a la Promoció del Desenvolupament, per actualitzar la composició dels òrgans de cooperació internacional per al desenvolupament sostenible.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Reial decret 706/2020, de 28 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors privats del servei de comunicació audiovisual televisiva destinades a compensar els costos derivats dels canvis a realitzar en els equips de transmissió per a la seva adaptació a les noves freqüències planificades pel procés d'alliberament de la banda 700 MHz (segon dividend digital).

  • Reial decret 707/2020, de 28 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors de servei públic de comunicació audiovisual televisiva d'àmbit estatal i autonòmic, destinades a compensar els costos derivats de l'emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió durant el procés d'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital) entre els dies 1 de juliol de 2020 i 30 de setembre de 2020, i pel qual es modifica el Reial decret 392/2019, de 21 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital).

  • Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 29 de maig de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu número 1/77/2018 interposat per la Generalitat de Catalunya, contra l'Ordre ETU/1283/2017, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i els cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per a l'any 2018.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 7/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es modifica la Circular 3/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid