Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 2 de maio de 2018, Núm. 106

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.277(70).

  • Corrección de erros das emendas ao Código técnico relativo ao control das emisións de óxidos de nitróxeno dos motores diésel mariños, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Proba dos motores de gas e dos motores de combustible mixto).

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/440/2018, do 24 de abril, pola que se modifica a Orde DEF/1097/2012, do 24 de maio, pola que se determinan as titulacións requiridas para ingresar nos centros docentes militares de formación para acceso ás diferentes escalas de oficiais e suboficiais das Forzas Armadas.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/441/2018, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, e pola que se modifica o modelo 222 "Imposto sobre sociedades. Réxime de consolidación fiscal. Pagamento fraccionado" aprobado pola Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Resolución 9/XII, do Parlamento de Cataluña, de validación do Decreto lei 2/2018, do 9 de marzo, de recuperación dunha parte da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro de 2012 do persoal do sector público da Xeneralidade de Cataluña.

  • Resolución 10/XII, do Parlamento de Cataluña, de validación do Decreto lei 1/2018, do 9 de marzo, de necesidades financeiras do sector público en prórroga orzamentaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid