Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 2 de maio de 2018, Núm. 106

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/441/2018, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, e pola que se modifica o modelo 222 "Imposto sobre sociedades. Réxime de consolidación fiscal. Pagamento fraccionado" aprobado pola Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid