Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 6 de decembro de 2018, Núm. 294

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 2/2018, do 5 de decembro, para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, para garantir o dereito de sufraxio de todas as persoas con discapacidade.

  • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  • Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifican a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

  • Lei 10/2018, do 5 de decembro, sobre a transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde a demarcación hidrográfica dos ríos Tinto, Odiel e Piedras á demarcación hidrográfica do Guadalquivir.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas ao anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio Marpol), adoptadas en Londres o 2 de abril de 2016 mediante Resolución MEPC.274(69).

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 29 de novembro de 2018, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se autoriza diferir o pagamento de cotas ás empresas e aos traballadores por conta propia ou autónomos afectados polas intensas tormentas acompañadas de sarabia e pedrazo acaecidas na Comunitat Valenciana desde o mes de maio ata o mes de agosto de 2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Lei 12/2018, do 15 de novembro, de servizos ás persoas no ámbito social na Comunidade Autónoma das Illes Balears.

  • Decreto lei 3/2018, do 29 de outubro, de concesión dun crédito extraordinario para atender gastos inaprazables derivados das inundacións provocadas polas fortes chuvias do día 9 de outubro de 2018 na comarca de Levante de Mallorca, con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma das Illes Balears para o ano 2018.

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

  • Lei 6/2018, do 13 de novembro, pola que se modifica o imposto sobre a afección ambiental causada por determinados aproveitamentos da auga encorada, polos parques eólicos e polas instalacións de transporte de enerxía eléctrica de alta tensión, regulado no texto refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid