Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 5 de decembro de 2018, Núm. 293

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo administrativo entre o Ministerio do Interior do Reino de España e o ministro do Interior da República Francesa relativo ao reforzo da cooperación en materia de formación entre a Garda Civil española e a Xendarmaría Nacional francesa, feito en Madrid o 12 de novembro de 2018.

  • Corrección de erros da aplicación provisional do Acordo de coprodución cinematográfica e audiovisual entre o Reino de España e a República Arxentina, feito en San Sebastián/Donostia o 23 de setembro de 2018.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1293/2018, do 19 de novembro, pola que se aproba o modelo de declaración de alteracións catastrais dos bens inmobles e se determina a información gráfica e alfanumérica necesaria para tramitar determinadas comunicacións catastrais.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 1414/2018, do 3 de decembro, de ampliación de funcións e servizos da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma do País Vasco polo Real decreto 2769/1980, do 26 de setembro, en materia de estradas.

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para ampliar o permiso de paternidade a dezaseis semanas e para aplicar a bolsa de horas prevista na disposición adicional centésimo cuadraxésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 7 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo 1/3814/2015 contra a Orde IET/2445/2014, do 19 de decembro, pola que se establecen as peaxes e os canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas e a retribución das actividades reguladas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid