Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 6 de marzo de 2019, Núm. 56

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 976-2019, contra os arts. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 alíneas d) e e) [neste último caso exclusivamente respecto da mención ao "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 e 3; 27; 32.a); 33.5; disposicións adicionais segunda e terceira; e disposición derradeira terceira da Lei das Cortes de Aragón 8/2018, do 28 de xuño, de actualización dos dereitos históricos de Aragón.

  • Cuestión interna de inconstitucionalidade n.º 688-2019, en relación coa disposición adicional sétima, número 1, regra terceira, alínea c) do texto refundido da Lei xeral da seguridade social aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, na redacción dada ao precepto polo art. 5.2 do Real decreto lei 11/2013, do 2 de agosto, para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social, por posible contradición co art. 14 CE.

  • Conflito positivo de competencia n.º 259-2019, en relación cos artigos 8.3, alíneas a e b; 10.2; 11; 12; 13; 15.3; 16, números 1, 2, 3; 17.4; 19, números 1, 2 (exclusivamente na súa mención á unidade responsable) e 3; 20.2.b (exclusivamente na súa mención á unidade responsable); disposición adicional segunda (sobre as asembleas lexislativas autonómicas) e disposición transitoria única do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid