Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 6 de marzo de 2019, Núm. 56

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 976-2019, contra os arts. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 alíneas d) e e) [neste último caso exclusivamente respecto da mención ao "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 e 3; 27; 32.a); 33.5; disposicións adicionais segunda e terceira; e disposición derradeira terceira da Lei das Cortes de Aragón 8/2018, do 28 de xuño, de actualización dos dereitos históricos de Aragón.

 • Cuestión interna de inconstitucionalidade n.º 688-2019, en relación coa disposición adicional sétima, número 1, regra terceira, alínea c) do texto refundido da Lei xeral da seguridade social aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, na redacción dada ao precepto polo art. 5.2 do Real decreto lei 11/2013, do 2 de agosto, para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social, por posible contradición co art. 14 CE.

 • Conflito positivo de competencia n.º 259-2019, en relación cos artigos 8.3, alíneas a e b; 10.2; 11; 12; 13; 15.3; 16, números 1, 2, 3; 17.4; 19, números 1, 2 (exclusivamente na súa mención á unidade responsable) e 3; 20.2.b (exclusivamente na súa mención á unidade responsable); disposición adicional segunda (sobre as asembleas lexislativas autonómicas) e disposición transitoria única do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

 • Aplicación provisoria do Acordo para o aloxamento do Centro de Soporte do Centro de Supervisión da Seguridade de Galileo entre a Comisión Europea, a Axencia do GNSS Europeo e o Reino de España, feito en Madrid e Bruxelas o 21 de xaneiro de 2019.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Orde HAC/235/2019, do 25 de febreiro, pola que se modifica a Orde HAP/369/2015, do 27 de febreiro, pola que se aproba o modelo 586 "Declaración recapitulativa de operacións con gases fluorados de efecto invernadoiro", e se establece a forma e o procedemento para a súa presentación, e se modifican as claves de actividade do imposto recollidas no anexo III da Orde HAP/685/2014, do 29 de abril, pola que se aproba o modelo 587 "Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Autoliquidación" e se establece a forma e o procedemento para a súa presentación.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

 • Orde PCI/236/2019, do 28 de febreiro, pola que se modifica a Orde PRE/1720/2012, do 20 de xullo, pola que se regula o rexistro e a matriculación de aeronaves militares e o procedemento para establecer a designación militar destas.

 • Orde PCI/237/2019, do 4 de marzo, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público programa "Universo Muller II".

 • Orde PCI/238/2019, do 4 de marzo, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público programa "Novas Metas".

 • Orde PCI/239/2019, do 4 de marzo, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público programa "Deporte Inclusivo".

 • Orde PCI/240/2019, do 4 de marzo, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público programa "Plan 2020 de Apoio ao Deporte de Base II".

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

 • Instrución 3/2019, do 4 de marzo, da Xunta Electoral Central, sobre consecuencias da simultaneidade na celebración das eleccións xerais do 28 de abril de 2019 e das eleccións locais, autonómicas e europeas do 26 de maio de 2019, no que se refire á regulación da campaña electoral.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid