Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 30 de abril de 2019, Núm. 103

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

 • Resolución do 29 de abril de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 26 de abril de 2019 sobre a instauración do día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen e noutros campos e a todas as vítimas do nazismo de España.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Orde HAC/484/2019, do 9 de abril, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto no artigo 26 sobre marcas fiscais previstas para cigarros e picadura para lear, do Regulamento dos impostos especiais, aprobado por Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo.

 • Orde HAC/485/2019, do 12 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2018 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

 • Real decreto 301/2019, do 26 de abril, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Cruz Vermella Española para a realización do programa de atención a inmigrantes chegados ás costas españolas ou ás cidades de Ceuta e Melilla a través das fronteiras terrestres no ano 2019.

 • Real decreto 303/2019, do 26 de abril, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Cruz Vermella Española, Comisión Española de Axuda ao Refuxiado e ACCEM para o reforzo da actuación de primeira acollida dentro do sistema nacional de acollida e integración de persoas solicitantes e beneficiarias de protección internacional.

 • Real decreto 304/2019, do 26 de abril, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Delegación en España do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) para o desenvolvemento dun programa dirixido á integración de solicitantes e beneficiarios de protección internacional durante o ano 2019.

 • Real decreto 305/2019, do 26 de abril, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións no ámbito do emprego e da formación profesional para o emprego, para o exercicio orzamentario 2019.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

 • Real decreto 306/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobado por Real decreto 687/2002, do 12 de xullo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

 • Orde APA/486/2019, do 26 de abril, pola que se amplía o prazo de presentación para a comunicación das necesidades de financiamento para o exercicio financeiro 2020, establecido no número 1 do artigo 33 do Real decreto 1363/2018, do 2 de novembro, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

 • Real decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo Feder de crecemento sustentable 2014-2020.

 • Real decreto 317/2019, do 26 de abril, polo que se define a medida de mitigación equivalente á participación no réxime de comercio de dereitos de emisión no período 2021-2025 e se regulan determinados aspectos relacionados coa exclusión de instalacións de baixas emisións do réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

 • Orde TEC/490/2019, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde IET/2660/2015, do 11 de decembro, pola que se aproban as instalacións tipo e os valores unitarios de referencia de investimento, de operación e mantemento por elemento de inmobilizado e os valores unitarios de retribución doutras tarefas reguladas que se empregarán no cálculo da retribución das empresas distribuidoras de enerxía eléctrica, se establecen as definicións de crecemento vexetativo e aumento relevante de potencia e as compensacións por uso e reserva de locais.

TRIBUNAL SUPREMO

 • Sentenza do 26 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/74/2017, interposto por Eléctrica Sestelo y Cía. (Sestelo), contra a desestimación presunta por silencio administrativo do recurso de reposición presentado pola dita entidade contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016, que posteriormente ampliou á resolución expresa, do 14 de febreiro de 2018, que estima parcialmente o recurso de reposición.

 • Sentenza do 26 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/73/17, instado por Saltos del Cabrera, S.L., contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid