Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 6 de decembro de 2019, Núm. 293

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 716/2019, do 5 de decembro, polo que se modifican o Real decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, e o Real decreto 700/1988, do 1 de xullo, sobre expedientes administrativos de responsabilidade contable derivados das infraccións previstas no título VII da Lei xeral orzamentaria.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/1175/2019, do 4 de decembro, pola que se ditan normas para a aplicación das medidas en materia laboral e de Seguridade Social previstas no Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

  • Resolución do 29 de novembro de 2019, do organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, pola que se crean caixas pagadoras do organismo.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 717/2019, do 5 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 1345/2007, do 11 de outubro, polo que se regula o procedemento de autorización, rexistro e condicións de dispensación dos medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid