Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 13 de març de 2015, Sup. 62

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

  • Correcció d'errors de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'establixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 127/2015, de 27 de febrer, pel qual s'integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Servicis en els Punts d'Atenció a l'Emprenedor.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/415/2015, de 12 de febrer, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació i pagament de la taxa prevista en l'article 44 del text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid