Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 13 de març de 2015, Sup. 62

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/415/2015, de 12 de febrer, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació i pagament de la taxa prevista en l'article 44 del text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid