Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 14 de març de 2015, Sup. 63

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errates de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 13 de març de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles.

  • Reial Decret 182/2015, de 13 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediment del règim sancionador en matèria de pesca marítima en aigües exteriors.

  • Orde AAA/421/2015, de 5 de març, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de març de 2015.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 9 de març de 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'establix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents-absents que viuen en l'estranger.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid