Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 24 de març de 2015, Sup. 71

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/499/2015, de 16 de març, per la qual es regula el règim d'ensenyança a distància de les ensenyances esportives de règim especial, en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid