Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 24 de abril de 2015, Sup. 98

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/723/2015, de 23 d'abril, per la qual es reduïxen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/724/2015, de 22 d'abril, per la qual es regula l'admissió d'alumnes en els centres públics i privats concertats que impartixen el segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat en les ciutats de Ceuta i Melilla.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Resolució de 4 de febrer de 2015, de Parcs Nacionals, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de gener de 2015, pel qual s'amplien els límits del Parc Nacional dels Pics d'Europa per incorporació de terrenys contigus.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid