Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dissabte 13 de juny de 2015, Núm. 141

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1098/2015, d'11 de juny, per la qual es modifica l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i servicis de contractació centralitzada.

  • Resolució de 12 de juny de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models d'estatuts tipus i d'escriptura pública estandarditzats de les societats de responsabilitat limitada, s'aprova model d'estatuts tipus, es regulen l'Agenda Electrònica Notarial i la Borsa de denominacions socials amb reserva.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid