Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 3 de juliol de 2015, Sup. 158

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Protocol addicional de l'Acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Corea, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 25 de març de 2014.

  • Esmenes de 2012 a la Norma de rendiment dels revestiments protectors dels tancs de càrrega d'hidrocarburs dels petroliers per a crus (Resolució MSC.288(87), adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.342(91).

  • Esmenes de 2013 al Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana en el Mar, 1974, esmenat, adoptades a Londres el 21 de juny de 2013 mitjançant la Resolució MSC.350(92).

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s'especifiquen els elements inclosos en els annexos de l'Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'establixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels servicis prestats per les entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid