Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 24 de juliol de 2015, Sup. 176

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4051-2015, contra l'article 23.1 de la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4292-2015, contra els articles 1.1 c) i 21 a 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4315-2015, contra els articles 13, 14.1 i 6, 22.8, 23.3 i la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, sobre el desenrotllament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.

  • Resolució de 14 de juliol de 2015, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habilita el pagament de determinades liquidacions practicades per l'Administració a través de la seu electrònica de l'Agència, per mitjà del sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).

  • Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/1485/2015, de 20 de juliol, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'excepcional interés públic "Centenari de la Real Federació Andalusa de Futbol 2015".

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid