Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 25 de juliol de 2015, Sup. 177

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3848-2015, contra els articles 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 i 23; 37.7 i la disposició final primera de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3866-2015, contra diversos apartats de l'article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3925-2015, contra l'apartat 1 de l'article 1 del Reial Decret Llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1372-2015, en relació amb l'apartat 1 de la disposició addicional seixanta-sis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporada per la disposició final quarta, punt huit, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24.1, 25.1 i 25.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3214-2015, en relació amb l'article 65.bis. 1, incís "o judicials", en relació amb els efectes previstos en els apartats 2 i 3, de la Llei 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 2/2001, de 25 de juny, per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6a de la Constitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid