Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 25 de juliol de 2015, Sup. 177

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3848-2015, contra els articles 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 i 23; 37.7 i la disposició final primera de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3866-2015, contra diversos apartats de l'article únic de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3925-2015, contra l'apartat 1 de l'article 1 del Reial Decret Llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1372-2015, en relació amb l'apartat 1 de la disposició addicional seixanta-sis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporada per la disposició final quarta, punt huit, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24.1, 25.1 i 25.2 de la Constitució.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3214-2015, en relació amb l'article 65.bis. 1, incís "o judicials", en relació amb els efectes previstos en els apartats 2 i 3, de la Llei 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 2/2001, de 25 de juny, per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6a de la Constitució.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

 • Acord Internacional Administratiu entre el Consell General del Poder Judicial del Regne d'Espanya i el Consell Superior de Justícia del Principat d'Andorra, fet a Madrid el 21 de juliol de 2015.

MINISTERI DE DEFENSA

 • Orde DEF/1501/2015, de 22 de juliol, per la qual es modifica l'Orde DEF/2021/2011, de 13 de juliol, per la qual es regula la contractació centralitzada en el Ministeri de Defensa i es modifica la composició i competències de les juntes de contractació del Ministeri de Defensa, de l'Estat Major de la Defensa i dels exèrcits.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Resolució de 24 de juliol de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

 • Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desplegament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

 • Orde ECC/1502/2015, de 15 de juliol, per la qual es modifica l'Orde ECC/700/2015, de 14 d'abril, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció de la III Sèrie de "Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat".

 • Orde ECC/1503/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica l'Orde ECC/2049/2014, de 27 d'octubre, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes destinades a la circulació d'1 i 2 euros.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

 • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid