Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 11 de agost de 2015, Sup. 191

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 16 de desembre de 2011, per la qual s'establix el procediment per a efectuar a través d'Internet l'embargament de diners en comptes a la vista oberts en entitats de crèdit els saldos dels quals es troben totalment o parcialment pignorats i d'aquells altres la titularitat dels quals corresponga a deutors en situació concursal.

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial Decret 706/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 877/2011, de 24 de juny, sobre regles i estàndards comuns per a les organitzacions d'inspecció i reconeixement de barcos i per a les activitats corresponents de l'Administració marítima.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2015, pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2015, segons el que establix l'article 4 ter de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid