Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 15 de octubre de 2015, Sup. 247

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'aprova el model 280, "Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s'aproven els models 128, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés i els models 188, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels esmentats models 188 per suport directament llegible per ordinador.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/2119/2015, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix un termini excepcional per a la subscripció del conveni especial en el sistema de la Seguretat Social previst en l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per part dels cònjuges o parelles de fet del personal funcionari o laboral del Servei Exterior de l'Estat.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 9 d'octubre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es corregeixen errors en la de 30 de juliol de 2015, per la qual s'aproven les característiques del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat regulat en l'Ordre IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per la qual es regula el mecanisme competitiu d'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat, per a la temporada elèctrica 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

  • Llei 2/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova el règim sancionador en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics a la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid