Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 15 de octubre de 2015, Sup. 247

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Ordre HAP/2118/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'aprova el model 280, "Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s'aproven els models 128, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés i els models 188, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels esmentats models 188 per suport directament llegible per ordinador.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid