Us trobeu en

Ajuda

 • Contingut i seccions del BOE

  De conformitat amb el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l'Estat, el diari oficial de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.

  En el Butlletí Oficial de l'Estat es publiquen:

  1. Les disposicions generals dels òrgans de l'Estat i els tractats o els convenis internacionals.
  2. Les disposicions generals de les Comunitats Autònomes, de conformitat amb les disposicions dels Estatuts d'Autonomia i de les normes amb rang de llei dictades per al desenvolupament d'aquests estatuts.
  3. Les resolucions i els actes dels òrgans constitucionals de l'Estat, de conformitat amb les disposicions de les respectives lleis orgàniques.
  4. Les disposicions que no siguen de caràcter general, les resolucions i els actes dels departaments ministerials i d'altres òrgans de l'Estat i de les Administracions públiques, quan una llei o un reial decret així ho establisquen.
  5. Les convocatòries, les citacions, les requisitòries i els anuncis quan una llei o un reial decret així ho establisquen.

  El Consell de Ministres podrà acordar excepcionalment la publicació d'informes, de documents o de comunicacions oficials, la difusió de les quals siga considerada d'interés general.

  Estructura i contingut del BOE
  Contingut
  SeccióI. Disposicions generals
  • Les lleis orgàniques, les lleis, els reials decrets legislatius i els reials decrets-llei.
  • Els tractats i els convenis internacionals.
  • Les lleis de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
  • Els reglaments i altres disposicions de caràcter general.
  • Els reglaments normatius emanats dels consells de govern de les Comunitats Autònomes.
  SeccióII. Autoritats i personal

  Integrada per dos subseccions:

  • II.A. Nomenaments, situacions i incidències.
  • II.B. Oposicions i concursos.
  SeccióIII. Altres disposicions

  Integrada per les disposicions d'obligada publicació que no tinguen caràcter general ni corresponguen a les altres seccions: bases reguladores de la concessió de beques; premis i altres ajudes i subvencions; cartes de servei; convenis col·lectius d'àmbit general; plans d'estudi; etc.

  SeccióIV. Administració de Justícia

  Edictes, notificacions, requisitòries i anuncis dels Jutjats i Tribunals.

  SeccióV. Anuncis

  Agrupats de la forma següent:

  • V.A. Contractació del Sector Públic.
  • V.B. Altres anuncis oficials: inclou els extractes de convocatòries de beques, premis i altres ajudes i subvencions, tràmits d'informació pública, concessions administratives, etcètera...
  • V.C. Anuncis particulars.

  Dins de cada secció, la inserció dels textos es duu a terme agrupant-los per l'òrgan del qual provenen, segons l'ordenació general de precedències de l'Estat. Les disposicions emanades de les comunitats autònomes s'insereixen segons l'ordre de publicació oficial dels Estatuts d'Autonomia.

  Dins de cada epígraf, els textos s'ordenen segons la jerarquia de les normes.

  Cada número del periòdic oficial inclou un sumari del contingut, ordenat segons s'ha indicat anteriorment.

  El text de les lleis, de les disposicions i dels actes publicats en el BOE té la consideració d'oficial i autèntic; d'altra banda, el text de les normes emanades de les comunitats autònomes, publicat en el BOE, té el caràcter que li atribueixen els Estatuts d'Autonomia corresponents.

  Les lleis, els reials decrets-llei i els reials decrets legislatius, una vegada sancionats pel Rei, i publicats en castellà en el Butlletí Oficial de l'Estat, podran ser també publicats en les altres llengües oficials de les diverses comunitats autònomes. Aquestes publicacions en llengua cooficial estan disponibles com a suplements del BOE, en virtut dels respectius convenis de col·laboració subscrits entre el Govern de la Nació i les Comunitats Autònomes de Catalunya, Galícia, País Basc i Comunitat Valenciana.

  pujar

 • Com es consulta el BOE?

  Des de la pàgina d'inici de la seu electrònica www.boe.es podeu accedir a l'últim número publicat del BOE.

  La pàgina del BOE del dia us ofereix el sumari o l'índex de totes les publicacions d'aquesta data.

  La informació s'estructura en dos apartats:

  Seccions del BOE

  Des de la pestanya de "Disposicions i anuncis", podreu accedir a les publicacions de totes les seccions del diari i, des de la pestanya de "Notificacions", als anuncis de notificació del "Suplement de notificacions".

  En "Disposicions i anuncis", podeu seleccionar la Secció o Subsecció que us interesse.

  Seccions del BOE Subseccions

  Així mateix, podeu escollir visualitzar únicament les disposicions i els anuncis publicats per un departament determinat. Aquesta possibilitat també està en el "Suplement de notificacions".

  Seccions del BOE Departaments

  Sota el títol de qualsevol disposició, s'ofereixen els enllaços per a accedir directament al format PDF i a la resta de formats disponibles; en aquest cas:

  Formats del BOE

  Si necessiteu consultar el número del butlletí immediatament anterior, teniu, en la part superior dreta de la pantalla, una icona per a aquest efecte:

  anterior

  Per a accedir als butlletins publicats en altres dates, en la pàgina d'inici de la seu electrònica trobareu l'accés al "Calendari", des del qual podreu desplaçar-vos pels butlletins publicats des de l'1 de setembre de 1960 fins a l'actualitat.

  Calendari BOE

  Així mateix, podeu teclejar directament la data que us interesse en el caixetí:

  Data BOE

  En la part inferior de la pàgina, podeu accedir també, a través d'un calendari, als suplements en llengües cooficials (català, gallec, valencià i basc) i a la Secció del Tribunal Constitucional.

  pujar

 • És oficial i autèntic el BOE en Internet?

  , l'edició electrònica del Butlletí Oficial de l'Estat, publicada en la seu electrònica de l'Agència, a partir de l'1 de gener de 2009, té caràcter d'oficial i d'autèntica, i se'n deriven d'aquesta els efectes prevists en el Títol Preliminar del Codi Civil i en les normes aplicables restants.

  Abans d'aquesta data, només tenia la consideració d'oficial i d'autèntica l'edició del Butlletí Oficial de l'Estat impresa en paper.

  pujar

 • Com i des de quan es garanteix l'autenticitat del BOE electrònic?

  Per a garantir l'autenticitat, la integritat i la inalterabilitat del contingut del BOE, l'edició electrònica publicada en la seu electrònica de l'Agència, a partir de l'1 de gener del 2009, incorpora firma digital avançada.

  Aquesta firma s'incorpora per separat en cadascuna de les disposicions publicades. Això permet assegurar-se de l'autenticitat d'una disposició concreta sense necessitat de descarregar el diari complet.

 • Per què un document electrònic firmat és inalterable?

  El procés de firma electrònica bloqueja i "congela" el contingut d'un document, de manera que qualsevol alteració hi invalida la firma electrònica incorporada.

  El procés de firma electrònica està format per dues operacions:

  1. calcular un resum (o hash) digital de longitud fixa a partir del contingut complet del document
  2. xifrar eixe resum amb la clau privada corresponent al certificat de l'emissor. El resum xifrat s'empaqueta amb el document, encara que el contingut visible del document no es xifra perquè siga llegible.

  Per a validar un document firmat electrònicament, és a dir, per a confirmar que no ha sigut alterat per ninguna causa des que va ser firmat, cal fer tres operacions.

  1. tornar a calcular el resum (hash) a partir del contingut del document
  2. desxifrar el resum inclòs en el document mitjançant la clau pública continguda en el certificat de l'emissor i
  3. comparar ambdós resums. Si són iguals, el document no ha patit cap modificació des que es va firmar i, per tant, és vàlid. Si els dos resums no són iguals, hi ha hagut una alteració i la firma és declarada invàlida.

  El mètode de càlcul dels resums té tres propietats interessants: (a) la llargària sempre és fixa, independentment de la llargària del document resumit, (b) una alteració mínima en el contingut del document genera un resum molt diferent i (c) calcular un resum no és una operació simètrica: es pot calcular fàcilment el resum d'un text, però no és possible reconstruir el text a partir del resum.

  Per a validar els documents PDF del BOE electrònic, heu de seguir les instruccions del Manual de configuració per a la validació de la firma (PDF) i instal·leu en el navegador els certificats de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre:

  pujar

 • Què és el CVE?

  Ubicació del codi de verificació electrònica en les pàgines PDF del diari oficial[D]

  El CVE, o Codi de Verificació Electrònica, consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol de les disposicions, dels actes i dels anuncis publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat.

  Aquest codi està imprés en totes i cadascuna de les pàgines de cada disposició, acte o anunci publicats i facilita l'accés al document electrònic original en la pàgina web de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

  Per què és important el CVE?

  Perquè qualsevol copia feta en paper dels originals electrònics del Butlletí Oficial de l'Estat, a partir de l'1 de gener de 2009, tindrà consideració de còpia autèntica si inclou el CVE.

  El CVE permet contrastar l'autenticitat de qualsevol pàgina del Butlletí Oficial de l'Estat impresa en paper mitjançant l'acarament amb el document electrònic original. Per a dur-ho a terme, en la pàgina d'accés al diari oficial, podeu introduir el CVE i obtindre el document original, firmat electrònicament, directament de la seu electrònica de l'Agència.

  pujar

 • En quins formats està disponible el BOE?

  L'editorial oficial i autèntica del BOE és la que s'ofereix firmada en format PDF.

  No obstant això, el contingut de les diferents Seccions del butlletí també està disponible en altres formats per a facilitar l'accés de la ciutadania i afavorir la reutilització de la informació jurídica publicada. És possible accedir a aquests altres formats a través dels sumaris del dia fent clic sobre l'enllaç "Altres formats".

  Així, les disposicions i els anuncis publicats en el diari s'ofereixen també en format html. Cada document html conté una capçalera amb les dades d'identificació i de publicació de la disposició o del anunci, així com l'enllaç a la resta de formats:

  • Al PDF firmat oficial i autèntic.
  • A l'arxiu XML.

  A més, per a les disposicions generals publicades en la secció I, s'ofereix l'enllaç al format e-PUB (disponible des de 2010), especialment orientat a ser reproduït en dispositius tipus llibre electrònic.

  Per a la conversió de documents ePUB des de qualsevol format, així com la gestió i l'enviament d'aquests a qualsevol dispositiu tipus lector electrònic, recomanem l'ús de la ferramenta gratuïta Calibre (Windows, US X, Linux): http://calibre-ebook.com/. També és possible visualitzar de forma senzilla aquestos documents en Windows u OS X amb el visor gratuït d'Adobe, Digital Editions: http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/

  pujar

 • Teniu problemes a l'hora d'imprimir el BOE?

  Usuaris amb versions antigues del programa Acrobat Reader (des de la 5.0 fins a la 7.1) poden experimentar problemes a l'hora d'imprimir els documents PDF. Concretament, s'ha detectat que, en alguns casos, la primera pàgina d'una disposició apareix correctament, però les successives només contenen el logotip del BOE.

  Hi ha dues solucions:

  Una solució pot ser seleccionar IMPRIMIR COM A IMATGE el PDF
  1. Actualitzar la versió d'Acrobat Reader a una més moderna. Tant les versions 8.x com 9.x d'Acrobat Reader no presenten cap problema amb els PDF del BOE. Podeu fer-ho fàcilment des de la pàgina oficial d'Adobe.
  2. Si no podeu o no voleu actualitzar la versió d'Acrobat Reader, podeu optar per seleccionar "Imprimir com a imatge", en la pantalla "Imprimir / Avançades" d'alguna de les versions prèvies d'Adobe Acrobat.

  Podeu trobar més informació sobre aquest problema (en anglés) en la mateixa web d'Adobe.

  Així mateix, altres visors de PDF, com ara Foxit Reader, PDF-XChange Viewer o eXPert PDF Reader no mostren aquest comportament.

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid