Us trobeu en

La Seu Electrònica

 • Normativa reguladora de la seu

  • Resolució de 17 de febrer de 2010, de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.
  • Resolució de 22 de febrer de 2010, de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual s'estableix el procediment per a la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
  • Resolució de 14 de desembre de 2009, de la Direcció de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual s'estableix el procediment i les condicions per al pagament de les taxes, aplicables per la inserció d'anuncis en els diaris Butlletí Oficial de l'Estat i Butlletí Oficial del Registre Mercantil, mitjançant suport paper o per canal telemàtic, a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria.
  • Resolució d'1 de juny de 2015, de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual s'estableixen els requisits i les especificacions tècniques del sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica dels anuncis de notificació regulat en la disposició addicional primera del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat.
  • Resolució d'1 de juny de 2021, de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual s'estableixen els requisits i les especificacions tècniques del sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica dels edictes judicials regulat en la disposició addicional primera del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat.

  pujar

 • Tràmits administratius

  pujar

 • El nostre lloc web

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat s'ha proposat, des que ha desenvolupat el seu portal web, oferir un accés fàcil i ràpid als diaris que publica —Butlletí Oficial de l'Estat i Butlletí Oficial del Registre Mercantil— i als serveis d'atenció a la ciutadania que la mateixa Agència desenvolupa i manté.

  En la pàgina d'inici del portal BOE.es hi ha diversos grups de continguts destacats:

  • Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE): s'accedeix a un repositori de butlletins on és possible consultar els diaris per la data de publicació o el número del butlletí des de l'1 de gener de 1960. A més, es pot verificar l'autenticitat del diari oficial que, a partir de l'1 de gener de 2009, té el caràcter d'oficial i autèntic en la versió electrònica.
  • Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME): igual que en el cas del BOE, des d'aquí s'accedeix al repositori del BORME des de l'1 de gener de 2001.
  • Altres diaris oficials: accés directe als butlletins de la Unió Europea i estats membres, als butlletins de les comunitats i de les ciutats autònomes i als butlletins provincials
  • Tot el Dret: permet accedir als continguts que facen referència a la legislació: diverses bases de dades i formularis de cerca, servei d'informació legislativa, altres butlletins oficials, textos legals electrònics. etcètera.
  • Biblioteca Jurídica: agrupa la informació relativa a la nostra Agència com a editorial, a la tenda virtual, als diversos punts de venda, als catàlegs, així com a compilacions de les principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades, presentades per branques del Dret per a ser descarregades de manera gratuïta en els formats electrònics PDF i ePUB.
  • Portal de subhastes: accés directe al portal únic de subhastes judicials i administratives, d'acord amb la idea de la simplificació administrativa.
  • Anunciants: accés directe a la informació i a les ferramentes necessàries per a la publicació d'anuncis oficials, tant en el BOE com en el BORME.
  • Notificacions: anuncis de notificació que han de publicar les administracions públiques quan les parts interessades en un procediment siguen desconegudes, s'ignore el lloc o el mitjà de la notificació o si no s'haguera pogut entregar després d'intentar-ho apropiadament.
  • Edictes judicials: actes de comunicació processal que els jutjats i tribunals han de publicar al Tauler Edictal Judicial Únic
  • El meu BOE: subscripció per correu electrònic i via web a diversos continguts de la seu electrònica del BOE. Alertes informatives, cerques més freqüents, seguiment de normes consolidades, seguiment de codis electrònics, etcètera.

  La barra horitzontal superior, disponible de manera contínua en totes les nostres pàgines, ofereix un accés ràpid i directe a les diverses àrees del portal: cercar, el meu BOE i un menú que ens donarà accés a als serveis principals.

  Quan es navegue dins del portal, pot ser útil parar atenció a les ""molles de pa", situades en la part superior de cada pàgina, just davall de la barra horitzontal. Permeten saber en quina pàgina del portal ens trobem i poder tornar fàcilment a pàgines ja visitades.

  pujar

 • Configuracions necessàries

  El portal ha sigut dissenyat per a facilitar-ne l'ús tant a ordinadors personals com a dispositius mòbils i a tauletes i telèfons intel·ligents. Les pàgines són compatibles amb versions recents de qualsevol navegador d'ús comú. Heu de tindre en compte que les versions antigues de navegadors que els seus desenvolupadors no actualitzen, a més de poder tindre potencials problemes de seguretat, poden presentar problemes en la visualització dels continguts a causa de l'obsolescència.

  Per a visualitzar els documents PDF, és necessari un visor de documents PDF. Actualment, molts dels navegadors moderns permeten visualitzar aquestos formats sense la necessitat d'instal·lar programes addicionals. No obstant això, també podeu utilitzar qualsevol altre programa que us agrade.

  Si observeu cap problema en aquesta web, us agrairíem que us posareu en contacte a través del nostre formulari web seleccionant l'opció desitjada en el desplegable "tipus de consulta".

  pujar

 • (Contingut no disponible en valencià)

  Protección de datos

  A través del sitio web www.boe.es no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. Los datos personales objeto de tratamiento por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se obtienen y se tratan de acuerdo con el Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

  Responsable del tratamiento y Registro de Actividades de Tratamiento

  Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La relación actualizada de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia se encuentra publicada en el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Condiciones del tratamiento: qué datos personales, para qué y por qué trata sus datos personales la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

  Para conocer las categorías de datos personales que se incorporan a las actividades de tratamiento de la Agencia, así como los fines para los que van a ser tratados y todos los detalles del tratamiento puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Legitimación o base legal

  Estas actividades de tratamiento se realizan para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de la Agencia, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos o bien porque Vd. ha otorgado su consentimiento, mediante una clara acción afirmativa. Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia en el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Conservación de datos

  Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y determinar responsabilidades, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos por la normativa de archivos y patrimonio documental español.

  Comunicaciones de datos a terceros

  Los datos personales no van a ser comunicados a terceros salvo que exista una obligación legal. En el Registro de Actividades de Tratamiento puede consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia.

  Transferencias internacionales

  No está previsto realizar ninguna transferencia internacional de datos

  Diarios oficiales "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial del Registro Mercantil"

  Los diarios oficiales "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial del Registro Mercantil" son fuentes de acceso público.

  La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado garantiza, a través de redes abiertas de telecomunicación, el acceso universal y gratuito a la edición electrónica del diario "Boletín Oficial del Estado" y a la edición electrónica diaria del "Boletín Oficial del Registro Mercantil" , en los términos previstos, respectivamente, por el Real Decreto 181/2008 de 8 de febrero, y Real Decreto 1979/2008, de 28 de noviembre.

  La utilización por personas físicas o jurídicas de las disposiciones, actos y anuncios publicados en los diarios oficiales, deberá hacerse, en todo caso, con sujeción a lo establecido en la normativa de protección de datos.

  Derechos de protección de datos

  Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus datos personales realizados por la Agencia. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante la presentación de una solicitud ante la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Avda. Manoteras 54, 28071 Madrid) o bien a través de este formulario. También puede solicitar información al Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico dpd@mpr.es.

  Delegado de Protección de Datos (DPD)

  Las funciones correspondientes al Delegado de Protección de Datos en relación con los tratamientos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se ejercen por el Delegado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Correo electrónico dpd@mpr.es

  Mas información de interés

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid