Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de juny de 2017, Sup. 150

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2311-2017, contra les disposicions addicional quarta, transitòria única i final tercera, apartat 5, de la Llei del Parlament de Galícia 2/2017, de 8 de febrer, de mesures fiscals, administratives i d'ordenació; totes referides al règim del personal lletrat al servei del Consello Consultivo de Galícia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2796-2017, contra la disposició addicional 40, apartats 1 i 2, els articles 4.1 b), 9.2 c) 3r i 9.2 h) 2n i 3r, i les partides pressupostàries adscrites al Programa núm. 132, denominat «Organització, gestió i seguiment de processos electorals», DD01/227004, per un import de 5.000.000 €, DD01/2270015, per un import de 800.000 €, i GO01/2270004, per un import de 407.450 €; tot de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid