Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de juny de 2017, Sup. 150

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2311-2017, contra les disposicions addicional quarta, transitòria única i final tercera, apartat 5, de la Llei del Parlament de Galícia 2/2017, de 8 de febrer, de mesures fiscals, administratives i d'ordenació; totes referides al règim del personal lletrat al servei del Consello Consultivo de Galícia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2796-2017, contra la disposició addicional 40, apartats 1 i 2, els articles 4.1 b), 9.2 c) 3r i 9.2 h) 2n i 3r, i les partides pressupostàries adscrites al Programa núm. 132, denominat «Organització, gestió i seguiment de processos electorals», DD01/227004, per un import de 5.000.000 €, DD01/2270015, per un import de 800.000 €, i GO01/2270004, per un import de 407.450 €; tot de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Xile sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat, fet «ad referendum» a Madrid el 30 d'octubre de 2014.

  • Correcció d'errors a les Esmenes als annexos A i B de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2017) esmenat, adoptades a Ginebra l'1 d'octubre de 2016.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 23 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 654/2017, de 23 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a les ciutats de Ceuta i Melilla per a la millora de l'atenció prestada en els centres d'acollida de menors estrangers no acompanyats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid