Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de novembre de 2017, Sup. 268

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord marc entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa sobre els programes educatius, lingüístics i culturals en els centres escolars dels dos estats, fet a Madrid el 16 de maig de 2005.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 3 de novembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual s'estableixen el marc regulador d'ajudes a les organitzacions professionals del sector de la pesca i de l'aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les seves bases reguladores d'àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers, i el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/1062/2017, de 3 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 3 de novembre de 2017, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 i s'adopten altres mesures en relació amb el procés electoral.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid