Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de setembre de 2020, Sup. 235

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/809/2020, d'1 de setembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos que preveu la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i al lliurament.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Correcció d'errors del Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en alta muntanya i tècnic esportiu superior en escalada i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

  • Correcció d'errors del Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en barrancs, tècnic esportiu en escalada i tècnic esportiu en muntanya mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 785/2020, d'1 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en matèria d'indústria pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'exercici pressupostari 2020.

  • Reial decret 786/2020, d'1 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en matèria de propietat industrial pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'exercici pressupostari 2020.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 787/2020, d'1 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 577/1982, de 17 de març, pel qual es regulen l'estructura i les competències de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, el Reial decret 505/1985, de 6 de març, sobre organització i funcionament del Fons de Garantia Salarial, el Reial decret 1383/2008, d'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i el Reial decret 192/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  • Ordre PCM/810/2020, de 31 d'agost, per la qual es modifiquen els annexos III i IV del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

  • Reial decret 788/2020, d'1 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de diverses subvencions per a l'impuls de projectes en matèria de recerca i el foment d'accions innovadores.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid