Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 4 de novembre de 2020, Sup. 291

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural.

  • Reial decret llei 33/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport a entitats del tercer sector d'acció social d'àmbit estatal.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 29 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/1018/2020, de 23 d'octubre, per la qual es determinen, per a l'any 2019, els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 552/2020, de 2 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

  • Reial decret 958/2020, de 3 de novembre, de comunicacions comercials de les activitats de joc.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 3 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 3 de novembre de 2020, pel qual es modifica l'Acord de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen els límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid