Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 23 de febrer de 2015, Sup. 46

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Acord de 19 de febrer de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes al Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID 2015), annex al Conveni relatiu als Transports Internacionals per Ferrocarril (COTIF), fet a Berna el 9 de maig de 1980, adoptades per la comissió d'experts per al transport de mercaderies perilloses en la 53a sessió celebrada a Berna el 22 de maig de 2014.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial Decret 62/2015, de 6 de febrer, pel qual s'amplia la plantilla orgànica del Ministeri Fiscal per a adequar-la a les necessitats existents.

  • Reial Decret 63/2015, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 862/1998, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Toxicologia, el Reial Decret 386/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels Instituts de Medicina Legal i el Reial Decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servici de l'Administració de Justícia.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/282/2015, de 17 de febrer, per la qual es modifica l'Orde PRE/2207/2013, de 22 de novembre, per la qual s'aprova el pla d'estudis de l'ensenyança de formació per a la incorporació a l'Escala Superior d'Oficials del Cos de la Guàrdia Civil i es dicten les normes d'avaluació i de progrés i permanència en el centre docent de formació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid