Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 22 de juliol de 2015, Sup. 174

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial.

  • Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació Provisional del Protocol de l'Acord Euromediterrani pel qual es crea una associació entre les comunitats europees i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Tunis, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Bulgària i de Romania, fet a Luxemburg el 14 d'abril de 2014.

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/1468/2015, de 17 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2014 els costos tipus aplicables als costos subvencionables regulats en el Reial Decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de les mercaderies incloses en l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació en les Illes Canàries.

  • Orde FOM/1469/2015, de 17 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2014 els costos tipus aplicables als costos subvencionables regulats en el Reial Decret 362/2009, de 20 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses en l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació en les Illes Canàries.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 13 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 25 de juliol de 2006, per la qual es regulen les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació de la interrompibilitat en el sistema gasista.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 597/2015, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Fons per a la Promoció del Desenrotllament.

  • Reial Decret 638/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 2072/1999, de 30 de desembre, sobre transferències recíproques de drets entre el sistema de previsió social del personal de les comunitats europees i els règims públics de previsió social espanyols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid